Oct 10, 2018

सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूलाई प्रोफाइल पेज निर्माण गर्न अनुरोध

काठमाण्डौ मुद्रण उद्योग संघको official website www.kathmanduprinters.org मा सदस्यसंस्थाहरुको लोगो र ब्यानरसहितको प्रोफाइल पेज निर्माण गर्ने सुविधा रहेको हुँदा  वेबसाइटको ब्यानरमा रहेको Member Registration बटनमा Click गरी आफ्नो संस्थाको लोगो (250 x 250px size) र ब्यानर वा फोटो (760 x 345px size)सहितको प्रोफाइ पेज निर्माण गर्नुहुन अनुरोध छ ।