Ad-ho Committee 2014-2016

Nanda Kishor Shrestha
Advisor


Prem Kumar Upadhayaya
Co-ordinator
9841396642
sunkoshipress@gmail.com

Ajaya Singh
Vice-Coardinator
9841200116

Ghananarayan Shrestha
Secretary
9851097604
grishmagraphic@gmail.com

Ram Narayan Mandal
Treasurer
9851060178
omssp.6461@gmail.com

Gopal Prasad Dhakal
Member
9851002107
dhakalgp17@gmail.com

PB Pokharel
Member
9851095456

Bhakta Bdr. Shrestha
Member


Sharmila Karki
Member
9851024858

Ramesh Maharjan
Member
9851060035

Ram Parsad Shrestha
Member
9851063908
nrsps_ram@yahoo.com

Karnalal Bajracharya
Member
9851025036